Política de Privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Confidencialitat

L’Associació de Músics de Jazz de Catalunya es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

  Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis.

Sense perjudici del previst en tot allò indicat en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament La Guia del Jazz de Catalunya al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquin en els mateixos. L’AMJM incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer i ho comunicarà degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili de l’AMJM, Passeig de Colom, 6, local 4 de Barcelona

  Enllaços al web de La Guia del Jazz de Catalunya

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de La Guia del Jazz de Catalunya, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es faci referència. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés de La guia del Jazz a Catalunya. 

  Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. La Guia del Jazz a Catalunya declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. La Guia del Jazz a Catalunya queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte de tals enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada en el web enllaçat.


AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE COOKIES

Condicions d’ús de la web La Guia del Jazz a Catalunya

Identitat del titular del web

La Guia del Jazz a Catalunya és un web de l’Associació de Músics de Jazz i Música moderna de Catalunya, (AMJM), entitat amb domicili Passeig de Colom, 6, local 4, 08002 Barcelona, i CIF G-58868167, inscrita en el registre d’associacions……….. El web de La Guia del Jazz a Catalunya és guiajazzcat.com/guiajazzcat.cat ?? Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu contactar-hi en el correu electrònic amjm@amjm.org o al telèfon 93 268 47 36. L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya és una associació professional sense ànim de lucre.

Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que L’AMJM posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen a aquest avís legal. A través del web, La Guia del Jazz a Catalunya pot oferir serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals informarà l’usuari en cada cas concret.

Ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris. L’usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es trobin en el web guiajazzcat.com. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals La Guia del Jazz a Catalunya presta el servei, i a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin, o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de La Guia del Jazz a Catalunya o de tercers. Queda prohibit l’accés a aquest web i el seu ús, incloent-hi mirar, descarregar, duplicar, presentar, posicionar (posting) i publicar dades, gràfics, imatges, fotografies, projectes, descripcions, informacions i textos, compilacions de vídeo, àudio, música i so, utilitats, programari (incloent-hi miniaplicacions) i compilacions de programari, controladors i altres programes d’utilitat (utilitats) (com es determina a continuació), el contingut de qualsevol butlletí de notícies per correu electrònic o comunicacions similars trameses per La Guia del Jazz a Catalunya. La Guia del Jazz a Catalunya concedeix a l’usuari una autorització limitada per a l’accés a aquest web i el seu contingut, així com la seva explotació personal i no industrial com a recurs de suport i de comunicació únicament per a les finalitats determinades en aquest web, sempre que es mantinguin totes les indicacions de drets protegits relatius al contingut del web sense alteració. Tots els altres usos del lloc web, incloent-hi l’ús per a altres finalitats que les anteriorment esmentades, així com la modificació, distribució, transmissió i descàrrega del web (a excepció de l’encauament de pàgines), la nova publicació sense l’autorització prèvia i escrita de La Guia del Jazz a Catalunya, queden prohibits (sempre que aquesta prohibició no sigui exclosa segons la legislació aplicable). L’autorització per a l’ús del lloc web no inclou, a títol enunciatiu, l’autorització per a la revenda, explotació comercial o distribució del contingut del lloc web, l’enregistrament de qualsevol llista, descripcions o preus de productes, suports o serveis, així com per a l’ús derivatiu d’aquest lloc web o del seu contingut (incloent-hi l’entramat), la descàrrega o copiatge d’informacions de clients en benefici d’altres comerciants, qualsevol ús d’eines de mineria de dades, robots o similars per a l’enregistrament i l’extracció de dades, qualsevol ús del contingut del lloc web en qualsevol entorn del lloc web, servidor o ordinadors inclosos en una xarxa, o l’ús del contingut del lloc web que suggereixi una relació amb productes, suport o serveis de La Guia del Jazz de Catalunya.Queda prohibit a l’usuari utilitzar aquest lloc web o els serveis d’una manera que contravingui a les presents condicions o que infringeixi qualsevol legislació aplicable o disposicions similars, o que causi o pugui causar danys, interrupcions o perjudicis d’aquest lloc web o els serveis. També es prohibeix a l’usuari accedir sense autorització a qualsevol part d’aquest lloc web o a comptes d’altres clients o a sistemes o xarxes d’ordinadors enllaçades amb aquest lloc web, tant si és a través de hacking, mineria de contrasenya o de qualsevol altra manera. Queda prohibit a l’usuari aplegar o provar d’aplegar informacions personals d’altres persones a través d’aquest lloc web.

Publicitat

Part del web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis vigents per a cada cas concret. L’AMJM no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, marques comercials, logotips, sons, il•lustracions i codis de programació (d’ara endavant, el “contingut”), incloent-hi sense limitació el disseny, estructura, selecció, coordinació, expressió, estil i organització de l’esmentat contingut, compresos al lloc pertanyen a l’AMJM, el contingut de tots els serveis de La guia del Jazz a Catalunya és propietat de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), que és qui els controla i autoritza, i estan protegits per lleis d’imatge comercial, drets d’autor, patents i marques comercials, així com per altres lleis de drets de propietat intel•lectual i de competència deslleial. Llevat que aquestes condicions d’ús estableixin el contrari de manera explícita, no està permès copiar, reproduir, tornar a publicar, carregar, enviar, exposar públicament, codificar, traduir, transmetre o distribuir de cap manera, cap part ni contingut del lloc en cap altre ordinador, servidor, pàgina web, ni en cap altre mitjà de publicació o distribució, sense el consentiment previ escrit de l’AMJM. L’usuari pot veure, imprimir o descarregar qualsevol contingut dels serveis només per a un ús personal, no per a un ús comercial, i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra informació que faci referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions. L’usuari no pot crear, de manera directa o indirecta, una col•lecció, compilació, base de dades o directori obtinguts a partir dels continguts del servei sense el permís escrit de L’AMJM. Tampoc no pot fer rèpliques del web de La Guia del Jazz a Catalunya en un lloc web extern, ni pàgines de resultats dels serveis.

Responsabilitat per l’ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant l’AMJM, els seus socis, els col·laboradors, els empleats i els representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l’usuari. L’AMJM emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el web; no obstant això, L’AMJM no assumeix cap garantia amb relació a l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra La Guia del Jazz a Catalunya i basada en la mala utilització per l’usuari del web. En aquest cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que causin perjudici a l’AMJM amb motiu de tals reclamacions o accions legals. Els materials, informacions i manifestacions d’opinió (que puguin incloure també contingut d’usuari) continguts i/o exposats en fòrums (o a través de qualsevol altre mitjà d’accés al contingut d’usuari) no són necessàriament de l’AMJM. Tot el contingut d’usuari i/o els serveis que rebeu o utilitzeu, o bé que transmeteu en utilitzar aquest lloc web, incloent-hi, entre d’altres, l’ús de qualsevol fòrum, competeix al vostre arbitri exclusiu i corre a risc vostre, alhora que queda subjecte a les clàusules exoneratives i limitacions de la responsabilitat incloses en aquestes condicions. La seguretat d’aquest lloc web i del contingut d’usuari no pot ser garantida. L’usuari té coneixement que, en fer públiques informacions personals o d’altre tipus a través de procediments en línia –per exemple, a través de taulers de missatges, xats restringits i altres procediments–, aquestes informacions poden ser recollides i utilitzades per persones desconegudes. La publicació de la informació personal corre a risc de l’usuari. L’AMJM no respon del contingut d’usuari (entre d’altres, l’AMJM s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que es transmeti a una àrea del lloc web designada com a àrea protegida, privada o amb accés limitat (o que calgui considerar com a tal), si hi poden accedir altres persones que no siguin l’usuari que ha transmès el contingut d’usuari. De la mateixa manera, l’AMJM no respon de cap indisponibilitat de contingut d’usuari (i s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que hagi estat tramès a una àrea denominada com a àrea pública del lloc web o a altres fòrums als quals puguin accedir altres usuaris que no siguin el que ha transmès l’esmentat contingut d’usuari. L’AMJM no està obligada a intervenir en conflictes que l’usuari pugui tenir amb altres usuaris o en els quals un usuari es mostri part juntament amb altres usuaris o que es refereixin a aquest lloc web o que estiguin afectats de qualsevol manera per aquest. En el marc de les disposicions legals sobre el dret d’autor, difamació, protecció de l’esfera privada i altres disposicions, l’AMJM s’exonera de qualsevol responsabilitat pel contingut d’usuari, incloent-hi la responsabilitat per errors, virus, difamacions, injúries per escrit, indecències o inexactituds que aquest pugui contenir, així com per un possible contingut d’usuari il•legal i altres continguts d’usuari. L’usuari és exclusivament responsable de tots els danys (incloent-hi del contingut del lloc web) que siguin causats per l’ús o la transmissió de contingut d’usuari o del lloc web, entre d’altres, per conflictes o altres casos descrits en els apartats anteriors, així com per transaccions o fets associats. L’AMJM no respon d’un accés no autoritzat al compte de l’usuari o d’una transmissió ulterior automàtica de missatges i/o virus a altres persones (que siguin causats per virus o de qualsevol altra manera) les dades de les quals hagin estat trameses per un usuari amb la finalitat d’integrar-les en un directori en línia que estigui a disposició a través d’aquest lloc web. Les exoneracions i limitacions de responsabilitat previstes en aquestes condicions són aplicables independentment de si la responsabilitat es fa efectiva en virtut del dret contractual o delictiu (incloent-hi negligència i difamació), responsabilitat no subjecta a danys, incompliment de garanties o de qualsevol altre principi de dret.

Responsabilitat pel funcionament del web

L’AMJM exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a La guia del Jazz a Catalunya. Així mateix, la Guia del Jazz a Catalunya també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’AMJM. L’AMJM està facultada per a suspendre temporalment l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

L’AMJM no fa cap promesa que el lloc web sigui adequat, disponible, o que es trobi en totes les localitzacions a disposició per al seu ús o que estigui lliure de virus. Qui accedeixi a aquest lloc web i utilitzi el seu contingut i/o els serveis, respon del compliment de totes les lleis i disposicions pertinents, incloent-hi, entre d’altres, totes les lleis aplicables del país o de la població. Si bé l’AMJM ha procurat comprovar l’exactitud, confiabilitat i actualitat de tot el contingut del lloc web, incloent-hi les dades sobre els usuaris, productes, serveis, suport i d’altres, així com les descripcions rebudes de tercers, no dóna cap garantia respecte a l’exactitud de declaracions de qualsevol tipus incloses en aquest lloc web. Totes les dades, suport, serveis o informacions que conté aquest lloc web o als quals s’hi fa referència poden quedar antiquats. L’AMJM no es compromet a actualitzar el contingut del lloc web però sí facilitarà que les dades estiguin al màxim actualitzades enviant un email cada sis mesos recordant als usuaris la importància d’actualitzar les seves dades. Així mateix, s’exonera de qualsevol responsabilitat per errors o omissions de qualsevol mena en el contingut del lloc web. Qualsevol decisió que es prengui a partir d’informacions incloses en el contingut del lloc web (o d’usuari) correspon a la responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’AMJM no assegura que les funcions o serveis en aquest lloc web o altres interaccions a través d’aquest estaran a disposició de manera contínua, sense interrupcions, de forma segura i sense errors, que tots els errors seran corregits o que aquest lloc web o el servidor que el posa a disposició estaran lliures de virus o d’altres components nocius. L’AMJM no assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany o virus que deteriori o envaeixi el vostre equip d’ordinador o altres propietats com a conseqüència del vostre accés a aquest lloc web o del seu ús, incloent-hi, a títol enunciatiu, la descàrrega d’imatges, programari o altre contingut del lloc web. En el cas que el contingut del lloc web generi alguna necessitat de servei, reparació o correcció de l’equip o de fitxers, totes les despeses que es produeixin seran assumides per l’usuari. La informació inclosa en el contingut del lloc web (i d’usuari) no representa cap estudi del sector. Qualsevol contingut del lloc web que contingui manifestacions sobre estudis o declaracions d’intencions, no s’ha de tenir en compte. L’AMJM es reserva el dret a no dur a terme cap actuació segons aquestes declaracions.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del que es preveu en tot allò que s’indica en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament La Guia del Jazz a Catalunya al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin i a la seva incorporació a les bases de dades de L’AMJM. L’AMJM incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer degudament legalitzat davant l’Agència de Protecció de Dades i establirà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la legislació addicional aplicable. En transmetre informacions a través d’aquest lloc web: L’usuari declara el seu consentiment en el processament de les dades relatives a la seva persona, com el seu nom i funció, la seva adreça, número de telèfon, detalls per posar-s’hi en contacte i altres dades personals (“dades personals”), d’acord amb les condicions que li han estat comunicades en el paràgraf titulat “Dades personals” (o semblant) i dades professionals d’acord amb les condicions que li han estat comunicades en el paràgraf “Dades professionals” o “Dades de l’Activitat” del formulari de registre/entrada de dades per a aquest lloc web. L’usuari accepta que el processament de les seves dades personals és necessari per personalitzar el seu accés a aquest lloc web o per autoritzar usuaris registrats a accedir a aquest lloc web o a parts d’aquest, així com per vigilar aquest accés, i consent en l’esmentat processament. Les dades personals no seran donades a conèixer per L’AMJM a subjectes jurídics i persones que no siguin empreses associades a aquesta sense la seva autorització, a excepció dels casos indicats a continuació. Dades comercials: A l’efecte del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, i de conformitat amb les lleis esmentades, L’AMJM informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades aportades per l’usuari i, per tant, obtingudes per La Guia del Jazz a Catalunya, del qual és responsable, amb les finalitats de ser una eina professional integrada per dades estructurades fiables de tot el sector i possibilitar estudis qualitatius i quantitatius a través dels serveis oferts a la base de dades. Les dades personals i professionals podran ser utilitzades per a fer estudis del sector, així com per permetre una navegació personalitzada, recollint tota la informació referent a tots els integrants que formen part del sector de la música de jazz. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari accepta expressament el tractament i la inclusió de les dades recollides durant la navegació al portal, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal i/o professional referit en l’apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del portal en què se sol•licitin les dades esmentades, l’usuari serà informat, mitjançant un hiperenllaç o bé la inclusió dels esments oportuns al mateix formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades. L’usuari podrà exercir, respecte a les dades recollides, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i especialment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, sempre que sigui legalment pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans esmentats. Els drets referits en el paràgraf precedent es podran exercir mitjançant sol•licitud escrita i signada, enviada per correu postal a l’adreça següent: Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, Passeig de Colom,6, local 4 – 08002 Barcelona, o bé a través de la mateixa pàgina web. L’AMJM es compromet, en la utilització de les dades incloses en els fitxers referits més amunt, a respectar-ne la confidencialitat i a fer-les servir d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir la seva obligació de guardar-les i a prendre totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades incloses en els fitxers anteriors no seran objecte de cessió a tercers.

Veracitat de les dades

La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, per la qual cosa, en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, L’AMJM es reserva el dret a prohibir-li l’accés a la Guia del Jazz a Catalunya, sense perjudici de les accions legals que estimi oportunes en defensa dels seus interessos. L’AMJM tampoc no té l’obligació de verificar la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre ells mateixos o sobre altres usuaris. L’usuari és responsable d’informar L’AMJM de qualsevol variació que es produeixi en les dades que hagi proporcionat anteriorment i garanteix i és responsable exclusiu de la seva veracitat.

Confidencialitat

L’AMJM es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

Tractament de les dades obtingudes a través de la navegació

Aquesta web fa servir cookies. Si voleu impedir-ne la generació, caldrà que desactiveu aquesta acció des del vostre navegador. Les cookies són un conjunt de dades que un servidor diposita al navegador de l’usuari i que pot sol•licitar posteriorment per reconèixer-lo al llarg d’una sèrie de visites. És a dir, es tracta d’un petit fitxer de text que queda emmagatzemat al disc dur de l’ordinador i que serveix per identificar l’usuari quan es connecta novament al lloc web. El seu objectiu és registrar la visita de l’usuari i guardar certa informació. Quins tipus de cookies hi ha?

Prenent com a base la seva durada, les cookies es poden classificar en “cookies de sessió” i en “cookies permanents”. Les cookies de sessió s’esborren de l’equip de l’usuari quan aquest abandona el lloc web visitat o tanca el navegador. Normalment s’emmagatzemen en la memòria cau de l’equip. D’altra banda, les cookies permanents es guarden al disc dur de l’equip de l’usuari de forma permanent o prolongada, de manera que el lloc web que les ha llançat pot llegir-les cada vegada que l’usuari el visiti de nou. La data de caducitat d’aquest tipus de cookies és determinada pel lloc web que les llança. La Guia del Jazz a Catalunya informa l’usuari que el present lloc web utilitza cookies de registre per personalitzar l’experiència d’usuaris registrats, de manera que si tanca el navegador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar al web, continuarà estant identificat, sense causar-li la molèstia d’haver de tornar a introduir la contrasenya i amb totes les preferències de visualització que hagi escollit al web. Aquesta possibilitat es pot eliminar si l’usuari fa clic a “Sortir”. En aquest cas, la cookie s’eliminarà i, la propera vegada que entri al web, l’usuari haurà d’iniciar la sessió per estar identificat. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies i, si ho desitja, impedir-ne la instal•lació al seu equip. Així mateix, l’usuari pot revisar al seu navegador quines cookies té instal•lades i quin és el seu termini de caducitat, alhora que pot eliminar-les. Per ampliar aquesta informació, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador. En el cas que l’usuari no permeti l’ús de cookies durant la seva navegació per aquest lloc web, La guia del Jazz a Catalunya no garanteix que la informació apareguda durant la navegació per aquest sigui exacta, completa o, fins i tot, que la navegació sigui tècnicament possible o viable. Actualment, la majoria de navegadors permeten a l’usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quines. Aquests ajustaments normalment es troben a les “Opcions” o “Preferències” del menú del navegador.

Observacions de l’usuari i dels col·laboradors

El col·laborador garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a La Guia del Jazz a Catalunya a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts o les observacions de caràcter no personal que l’usuari faciliti a La Guia del Jazz a Catalunya, es consideraran no confidencials, i aquesta restarà a disposició de tots els usuaris.

  Modificacions de les condicions d’ús

L’AMJM es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment, les condicions d’ús del present web. Els col·laboradors i usuaris en general seran informats dels canvis mitjançant comunicació a través del web o altres sistemes d’informació. L’usuari restarà obligat automàticament a complir les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present avís legal es regiran per la legislació de l’estat espanyol, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.